Disclaimer

Hoewel Road2Work zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Road2Work geen aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op interessegebieden. Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De toepassing en effect hiervan kan zeer uiteenlopend verschillen, afhankelijk van de specifieke feiten die hierbij een rol spelen. Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan Road2Work niet garanderen dat deze website geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.

 

Informatie van derden

Deze website kan links of verwijzingen van en naar andere externe website bevatten die niet onder controle staan van Road2Work. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Road2Work aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Copyright

Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Road2Work (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).

 

Intellectuele Eigendomsrechten

Road2Work, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Road2Work of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Road2Work is het niet toegestaan links naar sites van Road2Work weer te geven.